لیست قیمت محصولات
         

قیمت محصول (ریال) کد محصول عنوان محصول گروه محصول طبقه بندی
2400000 6118-11-101 آشپزخانه تاپ لاین اروس آشپزخانه
2280000 6118-11-102 آشپزخانه دیواری اروس آشپزخانه
4095000 6111-11-114 آشپزخانه پول آت ارکینو آشپزخانه
4095000 6116-11-101 آشپزخانه پول آت ارکینو آشپزخانه
3120000 6116-11-102 آشپزخانه تاپ لاین ارکینو آشپزخانه
3280000 6119-11-113 آشپزخانه پول آت اکسمارت آشپزخانه
2520000 6119-11-111 آشپزخانه تاپ لاین اکسمارت آشپزخانه
2670000 6119-11-114 آشپزخانه تاپ لاین سفید اکسمارت آشپزخانه
6250000 6138-11-110 آشپزخانه کروم اینوکس آشپزخانه
6100000 6130-11-103 آشپزخانه سفید ایو آشپزخانه
6450000 6130-11-115 آشپزخانه مشکی ایو آشپزخانه
5850000 6130-11-101 آشپزخانه کروم ایو آشپزخانه
6970000 6130-11-104 آشپزخانه PVD ایو | سفارشی آشپزخانه
6450000 6130-11-136 آشپزخانه بنفش ایو | سفارشی آشپزخانه
1090000 6130-11-105 آشپزخانه طلا ایو | سفارشی آشپزخانه
6970000 6130-11-133 آشپزخانه طلایی ایو | سفارشی آشپزخانه
2760000 6120-11-103 آشپزخانه جت آشپزخانه
4500000 6114-11-107 آشپزخانه پول آت دومو آشپزخانه
4680000 6111-11-111 آشپزخانه پول آت دومو آشپزخانه
2860000 6111-11-099 آشپزخانه تاپ لاین دومو آشپزخانه
3600000 6133-11-101 آشپزخانه ریتا آشپزخانه
4480000 6133-11-110 آشپزخانه پول آت ریتا آشپزخانه
4480000 6133-11-110 ریتا پول آت ریتا پول آت آشپزخانه
7550000 6137-11-102 آشپزخانه سفید زو آشپزخانه
7800000 6137-11-115 آشپزخانه مشکی زو آشپزخانه
7350000 6137-11-101 آشپزخانه کروم زو آشپزخانه
5050000 6131-11-101 آشپزخانه کروم سین آشپزخانه
4860000 6111-11-106 آشپزخانه پول آت مارلینو آشپزخانه
2960000 6111-11-101 آشپزخانه تاپ لاین مارلینو آشپزخانه
3485000 6129-11-101 آشپزخانه مریت آشپزخانه
4350000 6129-11-104 آشپزخانه PVD مریت آشپزخانه
2239000 6112-11-101 آشپزخانه تاپ لاین ملودا آشپزخانه
3300000 6126-11-101 آشپزخانه کونوس آشپزخانه
3500000 6126-11-102 آشپزخانه سفید کونوس آشپزخانه
3650000 6126-11-115 آشپزخانه مشکی کونوس آشپزخانه
1150000 6113-12-103 دستشویی تک حرارته دلفین حمام و دستشویی
1420000 6113-12-105 شیر تو کاسه دکل حمام و دستشویی
3880000 6127-12-107 پایه بلند سفید سری آوا حمام و دستشویی
2690000 6127-14-101 توالت دستگیره راست سری آوا حمام و دستشویی
2890000 6127-14-103 توالت سفید سری آوا حمام و دستشویی
3040000 6127-14-115 توالت مشکی سری آوا حمام و دستشویی
2790000 6127-13-101 حمام سری آوا حمام و دستشویی
2768000 6127-12-101 دستشویی سری آوا حمام و دستشویی
3680000 6127-12-106 دستشویی پایه بلند سری آوا حمام و دستشویی
2968000 6127-12-103 دستشویی سفید سری آوا حمام و دستشویی
3118000 6127-12-115 دستشویی مشکی سری آوا حمام و دستشویی
1200000 6118-14-101 توالت سری اروس حمام و دستشویی
1450000 6118-13-101 حمام سری اروس حمام و دستشویی
1150000 6118-12-101 دستشویی سری اروس حمام و دستشویی
2450000 6116-14-101 توالت سری ارکینو حمام و دستشویی
2850000 6116-13-101 حمام سری ارکینو حمام و دستشویی
2550000 6116-12-101 دستشویی سری ارکینو حمام و دستشویی
2200000 6119-14-101 توالت سری اکسمارت حمام و دستشویی
2250000 6119-13-101 حمام سری اکسمارت حمام و دستشویی
2100000 6119-12-101 دستشویی سری اکسمارت حمام و دستشویی
2300000 6119-12-104 دستشویی سفید سری اکسمارت حمام و دستشویی
2245000 6120-14-101 توالت سری جت حمام و دستشویی
2395000 6120-13-101 حمام سری جت حمام و دستشویی
2260000 6120-12-101 دستشویی سری جت حمام و دستشویی
3650000 6128-14-101 توالت ترموستاتیک سری جنسیس حمام و دستشویی
2850000 6128-13-101 حمام سری جنسیس حمام و دستشویی
2590000 6128-12-101 دستشویی سری جنسیس حمام و دستشویی
2355000 6114-14-101 توالت سری دومو حمام و دستشویی
2785000 6114-13-101 حمام سری دومو حمام و دستشویی
2935000 6114-13-102 حمام سفید سری دومو حمام و دستشویی
2395000 6114-12-103 دستشویی ثابت سری دومو حمام و دستشویی
2545000 6114-12-105 دستشویی ثابت سفید سری دومو حمام و دستشویی
2625000 6114-12-101 دستشویی متحرک سری دومو حمام و دستشویی
2420000 6133-14-101 توالت سری ریتا حمام و دستشویی
2650000 6133-13-101 حمام سری ریتا حمام و دستشویی
2580000 6133-12-101 دستشویی سری ریتا حمام و دستشویی
3550000 6133-12-106 دستشویی پایه بلند سری ریتا حمام و دستشویی
3750000 6133-12-107 دستشویی پایه بلند سری ریتا حمام و دستشویی
4130000 6125-14-105 توالت ترموستاتیک سری زئوس حمام و دستشویی
2650000 6125-14-101 توالت دستگیره راست سری زئوس حمام و دستشویی
2850000 6125-14-104 توالت سفید سری زئوس حمام و دستشویی
3000000 6125-14-115 توالت مشکی سری زئوس حمام و دستشویی
2850000 6125-13-101 حمام سری زئوس حمام و دستشویی
4250000 6125-13-105 حمام ترموستاتیک سری زئوس حمام و دستشویی
3050000 6125-13-102 حمام سفید سری زئوس حمام و دستشویی
3200000 6125-13-115 حمام مشکی سری زئوس حمام و دستشویی
2950000 6125-12-101 دستشویی سری زئوس حمام و دستشویی
3150000 6125-12-102 دستشویی سفید سری زئوس حمام و دستشویی
3300000 6125-12-115 دستشویی مشکی سری زئوس حمام و دستشویی
2750000 6117-14-101 توالت سری فورما حمام و دستشویی
2950000 6117-14-102 توالت سفید سری فورما حمام و دستشویی
3300000 6117-13-101 حمام سری فورما حمام و دستشویی
3500000 6117-13-102 حمام سفید سری فورما حمام و دستشویی
2550000 6117-12-101 دستشویی سری فورما حمام و دستشویی
2200000 6111-14-101 توالت سری مارلینو حمام و دستشویی
2550000 6111-13-101 حمام سری مارلینو حمام و دستشویی
2250000 6111-12-101 دستشویی سری مارلینو حمام و دستشویی
2815000 6129-14-101 توالت سری مریت حمام و دستشویی
2980000 6129-13-101 حمام سری مریت حمام و دستشویی
2505000 6129-12-103 دستشویی سری مریت حمام و دستشویی
2685000 6129-12-101 دستشویی جوی استیک سری مریت حمام و دستشویی
1250000 6112-14-101 توالت سری ملودا حمام و دستشویی
1550000 6112-13-101 حمام سری ملودا حمام و دستشویی
1150000 6112-12-101 دستشویی سری ملودا حمام و دستشویی
2880000 6134-14-101 توالت سری ورونا حمام و دستشویی
3120000 6134-13-101 حمام سری ورونا حمام و دستشویی
2950000 6134-12-101 دستشویی سری ورونا حمام و دستشویی
3100000 6136-14-102 توالت توکار سری آوا | توکار شیرهای توکار
5180000 6136-13-105 حمام - تیپ چهار سری آوا | توکار شیرهای توکار
5580000 6136-13-111 حمام - تیپ چهار سفید سری آوا | توکار شیرهای توکار
5580000 6136-13-119 حمام - تیپ چهار مشکی سری آوا | توکار شیرهای توکار
3460000 6136-13-103 حمام - تیپ دو سری آوا | توکار شیرهای توکار
4250000 6136-13-104 حمام - تیپ سه سری آوا | توکار شیرهای توکار
4650000 6136-13-109 حمام - تیپ سه سفید سری آوا | توکار شیرهای توکار
4650000 6136-13-118 حمام - تیپ سه مشکی سری آوا | توکار شیرهای توکار
3860000 6136-13-108 حمام - تیپ دو سفید سری آوا | توکار شیرهای توکار
3860000 6136-13-117 حمام - تیپ دو مشکی سری آوا | توکار شیرهای توکار
3190000 6136-13-251 حمام -تیپ یک سری آوا | توکار شیرهای توکار
3590000 6136-13-107 حمام -تیپ یک سفید سری آوا | توکار شیرهای توکار
3590000 6136-13-116 حمام -تیپ یک مشکی سری آوا | توکار شیرهای توکار
3380000 6136-12-104 دستشویی سفید سری آوا | توکار شیرهای توکار
3380000 6136-12-116 دستشویی مشکی سری آوا | توکار شیرهای توکار
3080000 6136-12-102 دستشویی کروم سری آوا | توکار شیرهای توکار
850000 6136-13-110 سردوش دیواری سری آوا | توکار شیرهای توکار
2350000 6136-14-101 مرکزی توالت سری آوا | توکار شیرهای توکار
2765000 6136-13-101 مرکزی حمام سری آوا | توکار شیرهای توکار
2450000 6136-12-101 مرکزی دستشویی سری آوا | توکار شیرهای توکار
6300000 6130-11-134 آشپزخانه آبی ایو | سفارشی شیرهای رنگی
6300000 6130-11-131 آشپزخانه زرد ایو | سفارشی شیرهای رنگی
6300000 6130-11-132 آشپزخانه سبز ایو | سفارشی شیرهای رنگی
6300000 6130-11-130 آشپزخانه قرمز ایو | سفارشی شیرهای رنگی
6300000 6130-11-135 آشپزخانه نارنجی ایو | سفارشی شیرهای رنگی
6850000 6127-12-110 دستشویی آوا شیرهای هوشمند
5950000 6113-12-102 دستشویی آکوا شیرهای هوشمند
6650000 6114-12-110 دستشویی دومو شیرهای هوشمند
6950000 6125-12-110 دستشویی زئوس شیرهای هوشمند
6650000 6125-12-117 دستشویی زئوس شیرهای هوشمند
6650000 6125-12-112 دستشویی زئوس شیرهای هوشمند
6850000 6135-12-110 دستشویی هارمونیا شیرهای هوشمند
350000 6199-14-101 شلنگ فلزی شلنگ محصولات جانبی | KWC
3490000 6199-13-152 اتانا علم یونیکا محصولات جانبی | KWC
4580000 6199-13-150 اوراکل علم یونیکا محصولات جانبی | KWC
1685000 6199-13-133 تنیس علم یونیکا محصولات جانبی | KWC
1995000 6199-13-104 فیت ایر علم یونیکا محصولات جانبی | KWC
1990000 6199-13-120 لیدی علم یونیکا محصولات جانبی | KWC
7450000 6199-13-151 ویژن علم یونیکا محصولات جانبی | KWC
5650000 6199-13-157 ویژن 2 علم یونیکا محصولات جانبی | KWC
4750000 6199-14-107 Oli 74 ّفلاش تانک محصولات جانبی | Oli
2800000 6199-14-116 روکار Onix ّفلاش تانک محصولات جانبی | Oli
 
 
 
 
 
درباره ما   فلسفه شرکت   گواهی نامه ها   پروژه های انجام شده   خدمات فنی   لیست قیمت محصولات